Wielka Sobota

Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 
 
 
Wielka Sobota Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego
Liturgia Świętej Nocy Paschalnej jest szczytem przeżyć całego roku i centralnym przeżyciem Triduum paschalnego. Jest najbardziej uroczystą celebracją w roku liturgicznym. W niej też najbardziej objawia się ostateczny cel i kierunek ludzkiego życia. Jest nim udział w zwycięstwie Chrystusa nad grzechem, szatanem i śmiercią. On przeszedł ze śmierci do życia i życiem obdarza swój lud. Jezus Chrystus przychodzi, aby nas obdarować radością paschalną, że kiedyś przeprowadzi nas także, ze śmierci do życia w chwale.
W blasku płomienia Paschału, stojąc z zapalonymi świecami, przyjmujemy teraz orędzie wielkanocne, Przenika nas światłość, która zajaśniała w naszym życiu w dzień chrztu świętego. Tą Światłością jest Chrystus, który rozproszył mroki nocy. To On wszedł w nasze życie. Dlatego pełni pragniemy składać dziękczynienie za dar Chrystusowego zmartwychwstania i z radością głosić orędzie paschalne.
Podniosły i uroczysty język podkreśla, że całe stworzenie, które wyszło z rąk Bożych, było dobre i doskonałe. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Bóg w mądrości i Miłości powołał człowieka do istnienia i powierzył mu cały świat, a on posłuszny Bogu miał nim rządzić, zgodnie z porządkiem ustanowionym przez Stwórcę. Chrystus zmartwychwstały odnawia wszystko. On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, Nowym Adamem i czyni nas nowym stworzeniem, przez sakramenty święte.
Wyjście z Egiptu było dla Izraela początkiem jeszcze wspanialszych i większych dzieł zbawczych Boga. Jak rozdzielone wody morza czerwonego były wybawieniem dla wychodzących z niewoli Hebrajczyków, tak dla nas wyzwoleniem z niewoli szatana jest woda Chrztu Świętego, którego tamta woda była zapowiedzią. Uratowanie Izraela
podczas przejścia jest zapowiedzią tego, czego Bóg dokona na końcu czasów, dla zbawienia ludzi. Mojżeszem Nowego Ludu Bożego jest Chrystus zmartwychwstały i prowadzi swój ludu do Nowej Ziemi Obiecanej, którą jest Niebo. Po tym czytaniu nie mówi się „Oto Słowo Boże” ani „Bogu niech będą dzięki” gdyż wyrazi to śpiew, który jest dalszym ciągiem czytania.
Proroctwo Izajasza zapowiada Dobrą Nowinę, obietnicę sakramentu chrztu i Eucharystii, będące Nowym wieczystym przymierzem Boga z ludem odkupionym.
Odśpiewane uroczyście Gloria, było przejściem ze Starego do Nowego Testamentu. Zapowiedź staje się rzeczywistością. Święty Paweł przypomina nam, że paschalne misterium Chrystusa realizuje się przez chrzest w każdym z nas. W Chrystusie rozpoczęliśmy Nowe Życie, rozpoczęło się nasze zmartwychwstanie. Jako wyraz wdzięczności i radości znów zaśpiewamy wielkanocne Alleluja – jest to okrzyk radości i powitania Zmartwychwstałego Pana który żyje i jest obecny wśród nas.
We wszystkich decydujących i ważnych chwilach w liturgii prosimy o pomoc i wstawiennictwo nasze siostry i braci, którzy już cieszą się chwałą Chrystusa Zmartwychwstałego. W litanii, którą będziemy śpiewać na stojąco, poprośmy Świętych o pomoc w wiernym wypełnianiu przymierza, zawartego w sakramencie chrztu.
Odnowiliśmy w sobie łaskę Chrztu Świętego, przez który zostaliśmy w Chrystusie wskrzeszeni do nowego życia. Teraz zmartwychwstały Pan zaprasza nas na Swoją Ucztę Paschalną. W sakramentalny sposób dokona się w ofierze Paschalnej przejście Chrystusa przez śmierć do życia, którego i my stajemy się uczestnikami. Pełni radości składajmy Bogu Ojcu dzięki za dar zmartwychwstania Chrystusa i naszego w nim udziału przez Chrzest święty i Eucharystię.
Kto spożywa moje ciało będzie miał życie wieczne. Przyjmując Ciało Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa mamy udział w Jego Zmartwychwstaniu. To On nas umacnia, abyśmy byli świadkami Tego Zmartwychwstania w naszych rodzinach, środowiskach nauki i pracy.
              Po przeżyciu w tej wspólnocie tajemnicy paschalnej pójdziemy teraz z radością i wielką mocą głosić całemu światu, że Chrystus Zmartwychwstał. Wigilię Paschalną zakończy procesja rezurekcyjna, dlatego za chwilę kapłani wraz z służbą liturgiczną udadzą się do „Bożego Grobu”, by przenieść Ciało Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech On. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, prowadzi nas w procesji wiary przez całe życie, byśmy doszli do wiecznej Paschy zbawionych.
 
Parafia

Galeria

Kontakt

Parafia św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie
ul. Kościelna 23

tel. 33 - 856 83 41
jan.nepomucen@ox.pl

Zdjęcie Kościoła